REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego „collina”, udostępnianego w domenie collina.pl (dalej jako: Serwis) w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektronicznych.
  • Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest restauracja „Collina” PHU Zbigniew Tucholski z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ulicy Parkowej 2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6261018918, REGON: 276219121, adres e-mail: kontakt@collina.pl
  • Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności oraz Polityka cookies, znajdująca się w Serwisie.
  • Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem z Użytkownikiem umowy o. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
  • Serwis stanowi własność Usługodawcy, który jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych Serwisie, w całości lub w części, chyba że osobne porozumienia (umowy) z użytkownikami określają uprawnienia stron w odmienny sposób. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie i nie jest możliwe wykorzystanie praw Usługodawcy bez uzyskania wyraźnie udzielonej zgody.
 2. Definicje
  • Na potrzeby niniejszego dokumentu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  • Usługodawca – restauracja „Collina” PHU Zbigniew Tucholski z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ulicy Parkowej 2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6261018918, REGON: 276219121, adres e-mail kontakt@collina.pl
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, opisane w Warunkach Korzystania z Serwisu (Regulaminie), w szczególności takie jak możliwość przeglądania treści zawierającej informacje o Restauracjach, ich usługach, a także możliwość złożenia zamówienia;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem Serwisu może być osoba korzystają z dostępnych treści;
  • Wiadomości systemowe – informacje i komunikaty przesyłane lub udostępniane w inny sposób Użytkownikom
 1. Przedmiot i warunki świadczonych usług
  • Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, odpowiednio do zawartej:
   • przeglądanie treści zawartych w Serwisie, w tym w szczególności Menu Restauracji, wizualizacji oferowanych potraw;
   • składanie zamówień posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Restaurację w ofertach za pośrednictwem Serwisu;
   • uzyskiwanie danych kontaktowych bezpośrednio do Serwisu, w szczególności poprzez udostępnianie numeru telefonicznego, adresu strony internetowej.
  • Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz Usługodawca.
  • Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych dań były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści aktualnie niedostępnych potraw w ramach menu zawartym na Portalu.
  • Umieszczenie menu w Portalu nie stanowi wiążącej oferty Usługodawcy. Umowa jest zawierana w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika.
  • Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu, poprzez funkcjonalność sklepu. Użytkownik składając zamówienia wybiera pozycje z udostępnionego Menu oraz określa strefę dowozu lub składa oświadczenie, że odbierze zamówienie osobiście.
  • Usługodawca mając dostęp do panelu zamówień otrzymuje informacje o złożonym zamówieniu. Po zatwierdzeniu zamówienia, przesyłana jest wiadomość wraz potwierdzeniem przyjęcia oraz przybliżonym czasem dostawy, na adres poczty elektronicznej Użytkownika (osoby, która złożyła zamówienie).
  • W razie braku możliwości przyjęcia zamówienia z przyczyn niedotyczących lub niezależnych od Usługodawcy, zamówienie uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik powinien złożyć zamówienie ponownie. W przypadku wystąpienia awarii bądź innej usterki w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań celem przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie w stosunku do Usługodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia zamówienia bądź jego niewłaściwym lub błędnym przekazaniem.
  • Każde zamówienie archiwizowane jest w postaci potwierdzenia mailowego na specjalnie stworzony adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  • Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia, bądź ich modyfikacji przez Użytkownika lub osobę trzecią w formie telefonicznej albo innej.
  • Użytkownik jest zobowiązany zapewnić przyjęcie zamówionego towaru podczas podanego przez Usługodawcę czasu dostawy. Jeśli zamówienie nie może być dostarczone do Użytkownika, bez względu na przyczynę, Usługodawca ponosi wszelkie koszty z tym związane, z prawem regresu na Użytkownika.
  • Dostawa realizowana jest bezpośrednio przez Usługodawcę. Czas dostawy określany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, nie może jednak przekroczyć 180 minut od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień z wyprzedzeniem czasowym, zamówienie jest dostarczane w dniu wybranej dostawy.
  • Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru określonego przez Usługodawcę. Jeśli dostawa nie może być zrealizowana do miejsca wybranego przez Użytkownika, jest on o tym automatycznie informowany. Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy danymi Usługodawcy (miejsca możliwych dostaw), a rzeczywistymi i aktualnymi możliwościami dostawy, to decydujące są informacje uzyskane od Usługodawcy
  • Dokonanie płatności za złożone zamówienie jest obowiązkiem Użytkownika. Płatność może być dokonana przy odbiorze bądź w inny uzgodniony sposób z Usługodawcą.
  • Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia (lub ewentualnych zmian w nim) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, pod rygorem konieczności dokonania zapłaty. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, chyba że Usługodawca wyrazi na takowe odstąpienie zgodę.
  • W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania, a także nieprzyjmowanie w przyszłości zamówień od danej osoby.
  • Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób bezawaryjny i ciągły. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
   • wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
   • zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 1. Obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy
  • Korzystając z Serwisu oraz jego Usług Użytkownik oraz Usługodawca mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  • Zakazane jest wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Stron. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Użytkownika oraz Usługodawcę na szkodę majątkową jak i wizerunkową. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób narażałby na szkodę Usługodawcę.
  • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, w tym w szczególności również wizualizacji oferowanych potraw.
  • Usługodawca zastrzega, że wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  • Usługodawca zobowiązuje się realizować zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób jaki można oczekiwać w związku z zamawianiem jedzenia/napojów w formie on-line. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczane w Serwisie, w tym również za prawidłowe oznaczenie godzin pracy lokalu.
  • Usługodawca zobowiązuje się, że dostarczane przez niego zamówienia będą jak najbardziej zgodne z przesłaną wizualizacją, jednak przy uwzględnieniu konieczności dostarczenia go do miejsca odbioru. Użytkownik nie ma roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności, jeśli wygląd potrawy odbiega od wizualizacji przedstawionej w Serwisie, a wszelkie problemy wynikłe z zawartą umową będą realizowane na linii Usługodawca-Użytkownik. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności celem polubownego rozwiązania sporu, w tym w szczególności weryfikować składane reklamacje co do jakości jedzenia/napojów oraz sposobu składanych dostaw.
 2. Dodatkowe informacje o usługach
  • Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych, z uwzględnieniem konieczności dokonania rozliczeń aktualnych zamówień względem Usługodawcy.
  • Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne.
  • Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej, zgodnie z posiadanymi możliwościami.
  • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Użytkownik, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
  • Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.
  • Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
   • posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
   • połączenie z siecią Internet;
   • posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Serwisu celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną struktury, w celu jej modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania lub Serwisu.
 3. Reklamacja
  • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  • Usługodawca informuje, iż w stosunku do zamówień Posiłków, zgodnie z art. 38 pkt 4) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
  • Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo do reklamacji Posiłku w przypadku, gdy jest on niezgodny z umową. Reklamację z tego tytułu Użytkownik zgłasza w formie pisemnej lub wiadomością e-mail Usługodawcy, w terminie przydatności do spożycia danego Posiłku.
  • Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana posiłku na wolny od wad.
  • Restauracja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie wyjaśnień, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. paragonu, faktury VAT). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
  • W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub wydania Użytkownikowi pełnowartościowego Posiłku, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę. Usługodawca wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  • Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Usługodawcy. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Usługodawcą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
  • Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin z ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik lub Usługodawca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
  • Usługodawca nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Usługodawcy powstała w związku z niewywiązaniem się przez niego zobowiązań, bądź w inny sposób związana wyłącznie bądź w przeważającym stopniu z jego działalnością. W szczególności, jeśli reklamacja dotyczy zrealizowanego zamówienia.
 1. Postanowienia końcowe
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
  • O wszelkich zmianach Regulaminu informacje będą zamieszczane z jednodniowym wyprzedzeniem w Serwisie lub na adres poczty elektronicznej.
  • Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  • Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, właściwe jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  • Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.